วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จัดอันดับ มหาวิทยาลัยในไทยที่ดีที่สุดประจำปี 2016 - 2017 (Ranking University Thailand)

จัดอันดับมหาลัย ที่ดีที่สุด โดย webometrics สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก


1. มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

2. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 


3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) 

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) 

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) 

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)


11. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)

12. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประเทศไทย (Asian Institute of Technology Thailand) 

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) 

14. มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) 

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) 

17. มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) 

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) 

20. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) 

21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University) 

22. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University) 

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) 

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) 

25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) 

26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna) 

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Rajamangala University of Technology Isan) 

28. สวนมหาวิทยาลัยดุสิต (Suan Dusit University) 

29. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) 

30. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University) 

31. มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University) 

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University) 

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) 

34. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) 

35. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakijpundit University) 

36. วิทยาลัยอุบลราชธานี (Ratchatani College of Technology) 

37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ (Rajamangala University of Technology Krungtheb) 

38. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Rajamangala University of Technology Srivijaya) 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) 

41. มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) 

42. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (Vongchavalitkul University) 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University) 

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Roi-Et Rajabhat University) 

45. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University) 

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Chiang Rai Rajabhat University) 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University) 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University) 

49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-Ok) 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) 

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University) 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University) 

53. มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University) 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) 

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University) 

56. มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University) 

57. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit University) 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Uttaradit Rajabhat University) 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University) 

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat University) 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University) 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Rajabhat Institute Chandrakasem) 

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University) 

64. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University) 

65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) 

66. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) 

67. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University) 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Rajabhat University) 

69. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University) 

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University) 

71. มหาวิทยาลัยชินวัตร (SIU International (Shinawatra University)) 

72. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประเทศไทย (Saint Louis College Thailand) 

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University of Technology Rattanakosin) 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University) 

75. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology) 

76. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นประเทศไทย (Saint John's University Thailand) 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Phetchaboon Rajabhat University) 

78. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Rajabhat Institute Valaya Alongkorn) 

79. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University) 

80. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University) 

81. มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ (North Chiang Mai University) 

82. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Surindra Rajabhat University) 

83. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South-East Asia University) 

84. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University) 

85. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) 

86. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi Rajabhat University) 

87. มหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งประเทศไทย (Christian University of Thailand) 

88. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Rajabhat University) 

89. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University) 

90. Stamford International University Thailand (Stamford International University Thailand) 

91. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Chulachomklao Royal Military Academy) 

92. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (Princess Chulabhorn's College Phitsanulok) 

93. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (Fatoni University) 

94. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Rajanagarindra Rajabhat University) 

95. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) 

96. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Muban Chom Bung Rajabhat University) 

97. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai Nichi Institute of Technology) 

98. สถาบันพระบรมราชชนก (Praboromarajchanok Institute) 

99. โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Navy Academy) 

100. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (Hatyai Technical College)ส่วนอันดับ 1 ของโลก คงหนี้ไม่พ้น ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 Harvard University  

2 Stanford University 


3 Massachusetts Institute of Technology 


4 University of California Berkeley 


5 University of Michigan 


6 University of Washington 


7 Cornell University 


8 University of Oxford 


9 Columbia University New York 


10 (2) Johns Hopkins University 


11 University of California Los Angeles UCLA 

12 University of Pennsylvania 

13 University of Cambridge 

14 Yale University 

15 University of Wisconsin Madison 

16 University of California San Diego 

17 University of Texas Austin 

18 University of Toronto 

19 Duke University 


20 University College London ข้อมูลจาก : Webometrics

หมายเหตุ : Ranking University อาจมีการคลาดเคลื่อนตาม duration