จัดอันดับ มหาวิทยาลัยในไทยที่ดีที่สุดประจำปี 2016 - 2017 (Ranking University Thailand)

SHARE:

"สถานศึกษา" ใครว่าไม่สำคัญ แต่ก็คงไม่สำคัญไปกว่า "การตั้งใจเล่าเรียนใช่ไหมครับ" ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ นั่นน่าจะบ่งบอกถึง "ความสำเร็จ" ของการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยได้อย่างดี ถือเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะทำงาน...

จัดอันดับมหาลัย ที่ดีที่สุด โดย webometrics สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

1. มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)


12. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประเทศไทย (Asian Institute of Technology Thailand)

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)

14. มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)

15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

17. มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)

20. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)

21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University)

22. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University)

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)

26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna)

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Rajamangala University of Technology Isan)

28. สวนมหาวิทยาลัยดุสิต (Suan Dusit University)

29. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)

30. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)

31. มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University)

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University)

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)

34. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)

35. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakijpundit University)

36. วิทยาลัยอุบลราชธานี (Ratchatani College of Technology)

37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ (Rajamangala University of Technology Krungtheb)

38. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Rajamangala University of Technology Srivijaya)

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University)

41. มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University)

42. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (Vongchavalitkul University)

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Roi-Et Rajabhat University)

45. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Chiang Rai Rajabhat University)

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University)

49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-Ok)

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University)

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University)

53. มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)

56. มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University)

57. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit University)

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Uttaradit Rajabhat University)

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University)

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat University)

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Rajabhat Institute Chandrakasem)

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University)

64. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi)

66. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)

67. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University)

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Rajabhat University)

69. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University)

71. มหาวิทยาลัยชินวัตร (SIU International (Shinawatra University))

72. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประเทศไทย (Saint Louis College Thailand)

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University of Technology Rattanakosin)

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)

75. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology)

76. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นประเทศไทย (Saint John's University Thailand)

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Phetchaboon Rajabhat University)

78. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Rajabhat Institute Valaya Alongkorn)

79. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University)

80. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University)

81. มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ (North Chiang Mai University)

82. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Surindra Rajabhat University)

83. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South-East Asia University)

84. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University)

85. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University)

86. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi Rajabhat University)

87. มหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งประเทศไทย (Christian University of Thailand)

88. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Rajabhat University)

89. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University)

90. Stamford International University Thailand (Stamford International University Thailand)

91. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Chulachomklao Royal Military Academy)

92. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (Princess Chulabhorn's College Phitsanulok)

93. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (Fatoni University)

94. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Rajanagarindra Rajabhat University)

95. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University)

96. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Muban Chom Bung Rajabhat University)

97. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai Nichi Institute of Technology)

98. สถาบันพระบรมราชชนก (Praboromarajchanok Institute)

99. โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Navy Academy)

100. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (Hatyai Technical College)


ส่วนอันดับ 1 ของโลก คงหนี้ไม่พ้น ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 Harvard University

2 Stanford University

3 Massachusetts Institute of Technology

4 University of California Berkeley

5 University of Michigan

6 University of Washington

7 Cornell University

8 University of Oxford

9 Columbia University New York

10 (2) Johns Hopkins University

11 University of California Los Angeles UCLA

12 University of Pennsylvania

13 University of Cambridge

14 Yale University

15 University of Wisconsin Madison

16 University of California San Diego

17 University of Texas Austin

18 University of Toronto

19 Duke University

20 University College London

ข้อมูลจาก : Webometrics
หมายเหตุ : Ranking University อาจมีการคลาดเคลื่อนตาม duration

COMMENTS

ชื่อ

3uTools,2,การอธิษฐาน,1,ขออโหสิกรรม,1,จัดอันดับมหาวิทยาลัย,1,จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2017,1,ตารางเทียบปี,1,น้องเฟิร์น,1,เน็ตไอดอล,1,ในหลวง,3,บล็อกนี้ถูกล็อก,1,ผู้หญิงเซ็กส์จัด,1,พ.ร.บ. 2550,1,พ.ร.บ. 2558,1,พ.ร.บ. 2559,1,ฟ้า จิลมิกา เฉลิมสุข,1,ฟิล์มกันรอย,1,แมว,2,App,1,Apple iPhone,2,Apple News,29,Apple-Watch,1,Article,1,Bandicam,1,BlueStacks,1,cal,1,cat,1,CCNA,1,Chat,1,Cisco,1,Database,1,DMZ,1,Downgrade iOS,1,Download,24,Fah Jilamiga Chalermsuk,1,File Hub,1,Flowchart,1,Free Download,1,Games,1,Google,1,Google Earth,1,GPT,1,Grab,1,HTML5,1,Hub Switch,1,IDM,1,Internet,2,iOS,5,iOS 10,2,iOS-11,4,iPad,2,iPad Pro 9.7,1,iPhone,9,iPhone-7,5,iPhone-8,10,iPhone SE,1,iPhone X,1,IT,5,iTools,8,iTools 2016,1,iTools 2017,7,iTools 2018,2,iTools Download,5,iTools EN 2017,2,iTools Free Download,3,iTools Free Download 2017,1,iTunes,2,License,1,Line,1,linux,2,Mac,3,MacBook,3,MacBook Pro,1,MBR,1,microsoft,1,mikrotik,2,Net-iDol,4,netstat,1,network,6,News,46,Nokia,1,pfSense,1,Postgresql,1,PowerbyProxi,1,proxy,1,RA2,1,Ranking University,1,Resistor,1,Resource Hacker,1,Review,3,Rufus,1,Screen Protector,1,Social,1,Software,21,Spec iPad,1,Spotify,1,SQL,1,Steve-Jobs,2,Studio7,1,Sublime Text 3,1,Sweet Home 3D,1,Tips,20,UEFI,2,Universities Ranking,1,uTorrent,1,Virtualization,1,VLAN,1,VM Ware,1,VNC,1,WannaCrypt,2,Webometrics,2,Webometrics Ranking,1,Windows 10,4,youtube,1,Yuri,1,
ltr
item
Apple Thailand: จัดอันดับ มหาวิทยาลัยในไทยที่ดีที่สุดประจำปี 2016 - 2017 (Ranking University Thailand)
จัดอันดับ มหาวิทยาลัยในไทยที่ดีที่สุดประจำปี 2016 - 2017 (Ranking University Thailand)
"สถานศึกษา" ใครว่าไม่สำคัญ แต่ก็คงไม่สำคัญไปกว่า "การตั้งใจเล่าเรียนใช่ไหมครับ" ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ นั่นน่าจะบ่งบอกถึง "ความสำเร็จ" ของการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยได้อย่างดี ถือเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะทำงาน...
https://1.bp.blogspot.com/-JPx79Q644yQ/V_cSslb1FfI/AAAAAAAAGGk/v5qMqBwXV7gQOFB4dLppiB-sTkfTTwwwwCLcB/s640/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JPx79Q644yQ/V_cSslb1FfI/AAAAAAAAGGk/v5qMqBwXV7gQOFB4dLppiB-sTkfTTwwwwCLcB/s72-c/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599.jpg
Apple Thailand
http://www.applethailand.net/2016/10/ranking-of-universities-th.html
http://www.applethailand.net/
http://www.applethailand.net/
http://www.applethailand.net/2016/10/ranking-of-universities-th.html
true
3186138716959714406
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All แนะนำ LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy