IT Manager ทำอะไร ? / IT Manager jobs / IT Management jobs

SHARE:

..ก่อนเป็น IT Manager ต้องรู้ก่อนครับว่า เราทำหน้าที่อะไรบ้าง วิธีเตรียมการตรวจเช็คความพร้อมง่ายๆ ก็คือหาดู IT Manager requirements จาก web หางานที่ดังๆ เช่น www.jobsdb.com โดยเลือกบริษัทฯ ที่มีประเภทธุรกิจที่เราอยากไปร่วมงานด้วย เช่นถ้าเราอยากไปร่วมงานบริษัทผลิตรถยนต์ เราก็หาประกาศรับสมัครงานของบริษัทผลิตรถยนต์

IT Manager ทำอะไรบ้าง
..ก่อนเป็น IT Manager ต้องรู้ก่อนครับว่า เราทำหน้าที่อะไรบ้าง วิธีเตรียมการตรวจเช็คความพร้อมง่ายๆ ก็คือหาดู IT Manager requirements จาก web หางานที่ดังๆ เช่น www.jobsdb.com โดยเลือกบริษัทฯ ที่มีประเภทธุรกิจที่เราอยากไปร่วมงานด้วย เช่นถ้าเราอยากไปร่วมงานบริษัทผลิตรถยนต์ เราก็หาประกาศรับสมัครงานของบริษัทผลิตรถยนต์ แล้วก็นำคุณสมบัติที่เขาต้องการมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเรา คุณสมบัติข้อไหนเราไม่มีก็ต้องศึกษา ฝึกอบรม พยายามให้มีมาซึ่งคุณสมบัติที่เขาต้องการ ค่อยๆ ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ไปเรื่อยๆ แล้วก็ใจเย็นๆ ครับ กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จวันเดียว เมื่อเราคิดว่าเราพร้อมแล้ว ก็เดินหน้าเต็มสูบเลยครับ...

ดูตัวอย่าง IT Manager requirements ตามนี้เลยครับ
IT Manager ทำอะไรบ้าง
Responsibilities:
- Oversee and provide leadership to all IT/MIS activities, including: system/network infrastructure, ERP & IT related projects.
- Responsible for IT systems needs analysis and the recommendation for system development. Undertake project management and implementation, perform timely system evaluation, enhancement and maintenance.
- Work closely with Management team to understand and gather business requirements and facilitate process harmonization, change management and effective management of the entire System Development Life Cycle (SDLC).
- Monitor, analyze and prioritise IT related requests.
- Recommendation on technology, hardware & software sourcing.
- Manage, Mentor and Motivate the IT Team. Enhance staff performance and develop team capabilities.


Requirements:
- Degree in Computer Science or its equivalent with min. 7 years’ managerial experience.
- Good knowledge and working experience in managing and supporting ERP/WMS/CMMS operations.
- Competent in Systems and Network Management.
- Good team work & technical leadership, creativity and resourcefulness, strong in analytical troubleshooting.
- Process driven, methodical and ability to see things from the business perspective.
- Good communication and interpersonal skills.


Job description:
- Manages the network infrastructure, servers and telephony system
- Install all new hardware, systems, and software for networks and for stand-alone PCs or laptops.
- Install, configure and maintain network services, equipment and devices.
- Supports administration of servers and server clusters.
- Manages all system back-up and restore protocol.
- Plans and supports network and computing infrastructure.
- Perform troubleshooting analysis of servers, workstations and associated systems.
- Monitors system performance and implements performance tuning.
- Manage user accounts, permissions, email, anti-virus, remote access.
- Requires a thorough knowledge of networking essentials.
- Oversee software and network security.
- In charge for the purchase of all IT equipment and facilities
- Manages the Telco and equipment vendors for services like ISDN, Internet service, mobile phone service and equipment support


เส้นสายปลายทางคน IT
สำหรับการแบ่งสายงานบริหารภายในฝ่าย IT นั้น ก็แล้วแต่ขนาดขององค์กรครับ องค์กรเล็กก็เลือกมีเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็น องค์กรใหญ่ก็จัดเต็มไปเลยครับ ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง IT Organization Chart ตามที่ผู้เขียนใช้ในการบริหารดังนี้ครับตามด้วยตารางเงินเดือนของคน IT เลยครับ เป็น IT Thailand Salary Guide ปี 2006 ผู้เขียนเลือกใช้ข้อมูลปีเก่า เนื่องจากเผื่อไว้ก่อนครับ ปีไหนเศรฐกิจไม่ดีจะได้ไม่ตกใจเมื่อถูกปรับลดเงินเดือนครับ เอาไว้เป็นข้อมูลใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะครับ 555 (ขอบคุณท่านบรรหาร ทองดี เพื่อน IT manager อีกคน เพื่อนผู้เขียนเองครับ ที่แนะนำให้ลงตารางเงินเดือน)
IT Procedure Manual (คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน IT ควรมีไว้)


ถ้าองค์กรใดมีระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9000 ฝ่าย IT เองก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของข้อกำหนด ISO9001 ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมเอกสาร(Document control) การควบคุมบันทึกคุณภาพ (Quality Record control) ถึงแม้ข้อกำหนดระบบ ISO9001 ฉับบปี 2008 จะไม่บังคับให้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ของฝ่าย IT ก็ตาม ผู้จัดการฝ่าย IT ควรเขียน procedure manual และนำเข้าระบบ ISO ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสะดวกในการบริหารและจัดการด้วยครับ

สำหรับเนื้อหาสาระ IT Procedure Manual นั้นก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะเขียนไปยังไงครับ โดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ISO ขององค์กร สำหรับการเขียน procedure ในฐานะที่ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์การเป็น QMR มาก่อน ขอแนะนำหลักการเขียนดังนี้ครับ ให้อธิบายถึง“ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร” พร้อมกับ work flow ให้ชัดเจนครบถ้วน ตัวอย่างดังนี้ครับ
คู่มือวิธีปฏิบัติงาน (Work Instructions) ก็ควรมี
เมื่อเรามี procedure manuals แล้ว ผู้เขียนขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องมี work instructions ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเราปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้

ข้อแตกต่างของ work instructions กับ procedure manual ก็คือ ให้เขียนระบุ“ปฏิบัติอย่างไร” ให้ชัดเจนเลยครับ สาเหตุที่แยก work instructions ออกจาก procedure manual ก็เนื่องจาก work instructions นั้นมีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย จึงควรแยกออกจาก procedure manual ที่เป็นขั้นตอนการทำงานหรือ work flow ซึ่งโอกาสมีการเปลี่ยนน้อยกว่าครับ จะได้สะดวกในการทำ documents change management ผู้เขียนขอยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติงานดังนี้ครับกฎหมาย IT ต้องใส่ใจ
อย่าลืมปฏิบัตตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ IT อย่างเคร่งครัดนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาซึ่งทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ในการปฏิบัติก็สามารถนำไฟล์ พรบ. เข้าระบบเอกสาร ISO ได้เลยครับ อาจเลือกนำเข้าระบบเป็นเอกสาร support แล้วเขียนขั้นตอนการทำงาน (IT procedure manual) อธิบายเชื่อมโยงไปยัง พรบ. เช่นตัวอย่างนี้ครับ


“การควบคุมการใช้งานระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง กำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย IT มีอำนาจหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร เพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตามระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย (IT Support Document) และควบคุมให้ผู้ใช้งานระบบ IT ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน IT ตัวอย่างเช่น
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

COMMENTS

ชื่อ

3uTools,2,การอธิษฐาน,1,ขออโหสิกรรม,1,จัดอันดับมหาวิทยาลัย,1,จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2017,1,ตารางเทียบปี,1,น้องเฟิร์น,1,เน็ตไอดอล,1,ในหลวง,3,บล็อกนี้ถูกล็อก,1,ผู้หญิงเซ็กส์จัด,1,พ.ร.บ. 2550,1,พ.ร.บ. 2558,1,พ.ร.บ. 2559,1,ฟ้า จิลมิกา เฉลิมสุข,1,ฟิล์มกันรอย,1,แมว,2,App,1,Apple iPhone,2,Apple News,29,Apple-Watch,1,Article,1,Bandicam,1,BlueStacks,1,cal,1,cat,1,CCNA,1,Chat,1,Cisco,1,Database,1,DMZ,1,Downgrade iOS,1,Download,24,Fah Jilamiga Chalermsuk,1,File Hub,1,Flowchart,1,Free Download,1,Games,1,Google,1,Google Earth,1,GPT,1,Grab,1,HTML5,1,Hub Switch,1,IDM,1,Internet,2,iOS,5,iOS 10,2,iOS-11,4,iPad,2,iPad Pro 9.7,1,iPhone,9,iPhone-7,5,iPhone-8,10,iPhone SE,1,iPhone X,1,IT,5,iTools,8,iTools 2016,1,iTools 2017,7,iTools 2018,2,iTools Download,5,iTools EN 2017,2,iTools Free Download,3,iTools Free Download 2017,1,iTunes,2,License,1,Line,1,linux,2,Mac,3,MacBook,3,MacBook Pro,1,MBR,1,microsoft,1,mikrotik,2,Net-iDol,4,netstat,1,network,6,News,46,Nokia,1,pfSense,1,Postgresql,1,PowerbyProxi,1,proxy,1,RA2,1,Ranking University,1,Resistor,1,Resource Hacker,1,Review,3,Rufus,1,Screen Protector,1,Social,1,Software,21,Spec iPad,1,Spotify,1,SQL,1,Steve-Jobs,2,Studio7,1,Sublime Text 3,1,Sweet Home 3D,1,Tips,20,UEFI,2,Universities Ranking,1,uTorrent,1,Virtualization,1,VLAN,1,VM Ware,1,VNC,1,WannaCrypt,2,Webometrics,2,Webometrics Ranking,1,Windows 10,4,youtube,1,Yuri,1,
ltr
item
Apple Thailand: IT Manager ทำอะไร ? / IT Manager jobs / IT Management jobs
IT Manager ทำอะไร ? / IT Manager jobs / IT Management jobs
..ก่อนเป็น IT Manager ต้องรู้ก่อนครับว่า เราทำหน้าที่อะไรบ้าง วิธีเตรียมการตรวจเช็คความพร้อมง่ายๆ ก็คือหาดู IT Manager requirements จาก web หางานที่ดังๆ เช่น www.jobsdb.com โดยเลือกบริษัทฯ ที่มีประเภทธุรกิจที่เราอยากไปร่วมงานด้วย เช่นถ้าเราอยากไปร่วมงานบริษัทผลิตรถยนต์ เราก็หาประกาศรับสมัครงานของบริษัทผลิตรถยนต์
https://1.bp.blogspot.com/-MC9oL4jFtYE/T8bwtTqGwBI/AAAAAAAAAD0/EqSkeHjf1_Y/s640/IT_OrganizationChart.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MC9oL4jFtYE/T8bwtTqGwBI/AAAAAAAAAD0/EqSkeHjf1_Y/s72-c/IT_OrganizationChart.jpg
Apple Thailand
http://www.applethailand.net/2016/02/what-it-manager-job.html
http://www.applethailand.net/
http://www.applethailand.net/
http://www.applethailand.net/2016/02/what-it-manager-job.html
true
3186138716959714406
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All แนะนำ LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy